24) វគ្គសន្ទនាកម្រិត Elementary A

 • ដោយ: Super Admin
 • 5.0
 • មើល: 1896 ដង
 • វគ្គសិក្សាលំអិត
  កំរិត: Elementary
  ខ្លឹមសារនៃមេរៀន
 • 1
 • 2
 • បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានមើលវីដេអូមេរៀនគំរូខាងលើនេះរួច ហើយបងប្អូនចង់សិក្សា សូមបងប្អូនបង់ប្រាក់សិក្សាតាម ABA (000 325 729, Thoy Sophal), ACLEDA (3863 00 467054 19, Thoy Sophal) ឬតាមរយះ Wing, eMoney, TrueMoney ឬអេស៊ីលីដាទាន់ចិត្តតាមរយះលេខ 017 72 44 49។

  * សិក្សាជាមួយខ្ញុំ បងប្អូនមានក្រុមពិភាក្សាមេរៀននៅពេលឆ្ងល់មេរៀនសួរភ្លាម ឆ្លើយភ្លាម។ ហើយបងប្អូនមានលំហាត់អនុវត្តន៍ចំនួន៣ដងក្នុងមួយវគ្គ ដោយផ្ដល់ជាពិន្ទុស្រាប់ដើម្បីតាមដានការសិក្សារបស់បងប្អូន។
 • 3
  Topic:1 Do you speak English? សំឡេងជនជាតិដើម
  PT23M19S
 • 4
  Topic:2 Where are you from? សំឡេងជនជាតិដើម
  PT32M10S
 • 5
  Topic:3 What's your name? សំឡេងជនជាតិដើម
  PT28M15S
 • 6
  Topic:4 Asking directions មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT28M42S
 • 7
  Topic: 5 I am hungry. មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT28M18S
 • 8
  Topic:6 Do you want something to drink?
  PT34M15S
 • 9
  Topic: 7 That's too late. មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT26M54S
 • 10
  Topic: 8 Choosing a time to meet. មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT31M2S
 • 11
  Topic: 9 When do you want to go? មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT32M18S
 • 12
  Topic: 10 Ordering food. មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT31M10S
 • 13
  Topic: 11 Now or later? មានសំឡេងជនជាតិដើម
  PT31M
 • 14
  Topic: 12 Do you have enough money? សំឡេងជនជាតិដើម
  PT26M20S
 • 15
  Conversation V13
  PT1H1M13S
 • 16
  Conversation V14
  PT1H3M9S
 • 17
  Conversation V15
  PT49M34S
 • 18
  Conversation V16
  PT52M22S
 • 19
  Conversation V17
  PT1H2M28S
 • 20
  Conversation V18
  PT45M25S
 • 21
  Conversation V19
  PT38M42S
 • 22
  Conversation V20
  PT31M17S
 • 23
  Conversation V21
  PT31M42S
 • 24
  Conversation V22
  PT58M7S
 • 25
  Conversation V23
  PT1H1M45S
 • 26
  Conversation V24
  PT54M8S
 • 27
  Conversation V25
  PT37M46S
 • 28
  Conversation V26
  PT1H1M39S
 • 29
  Conversation V27
  PT48M47S
 • 30
  Conversation V28
  PT46M28S
 • 31
  Conversation V29
  PT40M16S
 • 32
  Conversation V30
  PT54M33S
 • 33
  Conversation V31
  PT54M33S
 • 34
  Conversation V32
  PT55M32S
 • 35
  Conversation V33
  PT33M48S
 • 36
  Conversation V34
  PT56M40S
 • 37
  Conversation V35
  PT1H55S
 • 38
  Conversation V36
  PT53M11S
 • 39
  Conversation V37
  PT51M7S
 • 40
  Conversation V38
  PT56M40S
 • 41
  Conversation V39
  PT57M41S
 • មតិយោបល់

  Siev Long Ly

 • 08-04-2021